AKTUALNOŚCI

Instytucja pracowniczego programu emerytalnego – zagadnienia wprowadzające

Pracownicze programy emerytalne (dalej jako: PPE) działają w ramach trzyfilarowego systemu emerytalnego, w którym pierwszy filar – oparty jest na Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i zarządzany jest przez ZUS, drugi filar – oparty jest na otwartych funduszach emerytalnych zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne, zaś trzeci filar to pracownicze programy emerytalne (PPE), indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Przy czym w obecnym stanie prawnym, I filar jest obowiązkowy, a II i III filar jest dobrowolny.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (dalej jako: Ustawa o PPE), pracodawca może utworzyć dla swoich pracowników program umożliwiający gromadzenie środków na przyszłą emeryturę, w ramach którego do wybranej instytucji finansowej odprowadzane są środki z tytułu składki podstawowej, którą finansuje pracodawca oraz z tytułu składki dodatkowej wnoszonej dobrowolnie przez uczestników z własnych środków.

Celem oszczędzania w ramach PPE jest gromadzenie dodatkowych oszczędności na poczet emerytury, jaką Uczestnik otrzyma z innych filarów systemu zabezpieczenia emerytalnego. Artykuł 3 Ustawy o PPE wskazuje, iż PPE jest tworzony w celu gromadzenia środków uczestnika przeznaczonych do wypłaty, zgodnie z zasadami określonymi w art. 42 Ustawy o PPE.

Z uwagi na wspomniany cel, Ustawa o PPE zawiera szereg przepisów przyznających określone korzyści w związku z gromadzeniem środków w ramach PPE, o czym w dalszej części artykułu.

PPE mogą być prowadzone w jednej z następujących form:

  • funduszu emerytalnego
  • umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego
  • umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  • zarządzania zagranicznego

Pracowniczy Program Emerytalny może być prowadzony przez pracodawcę samodzielnie (program zakładowy) lub też wspólnie z innymi pracodawcami, którzy zdecydowali się na jego realizację na jednakowych warunkach (program międzyzakładowy).

Pracodawca może prowadzić dla swoich pracowników PPE tylko w jednej z ww. form. W wyjątkowych okolicznościach, precyzyjnie określonych w art. 7 Ustawy o PPE, pracodawca może prowadzić jednocześnie więcej niż jeden program.

Pracowniczy Program Emerytalny tworzy się:

  • przez zawarcie umowy zakładowej albo umowy międzyzakładowej;
  • następnie przez zawarcie umowy z instytucją finansową, albo utworzenie towarzystwa emerytalnego i funduszu emerytalnego albo nabycie przez pracodawcę akcji istniejącego towarzystwa emerytalnego; przy czym w przypadku gdy instytucja finansowa jest jednocześnie pracodawcą tworzącym program i zarządzającym tym programem, nie zawiera się umowy z instytucją finansową; wówczas warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi określa umowa zakładowa;
  • następnie przez rejestrację programu przez organ nadzoru, tj. Komisję Nadzoru Finansowego.

Zaś w celu realizacji programu na jednakowych warunkach, Pracodawcy mogą utworzyć program międzyzakładowy, do jego utworzenia konieczne jest:

  • zawarcie umowy międzyzakładowej;
  • umowy z instytucją finansową wspólnej dla pracodawców.

Upatrując korzyści w gromadzeniu oszczędności w ramach III filaru, wskazać należy przede wszystkim na możliwość zapewnienia pożądanego poziomu zabezpieczenia emerytalnego. Dla przyszłego emeryta istotną bowiem kwestią jest uzyskiwanie świadczenia na poziomie, który pozwalałby na zachowanie na emeryturze standardu życia porównywalnego do wcześniejszego. Dokonywane dotychczas prognozy wysokości emerytury uzyskanej z I i II filaru, wskazywały, iż poziom przyszłej emerytury może nie odpowiadać oczekiwaniom przyszłych emerytów. Uczestnictwo w PPE zapewnia więc dodatkowe świadczenie emerytalne – wartość środków pochodzących z tych oszczędności stanowić może znaczną część przyszłej emerytury. Oznacza to, iż uwzględnienie dodatkowego źródła oszczędności emerytalnych np. z tytułu uczestnictwa w PPE umożliwia znaczną poprawę relacji między otrzymywaną emeryturą i ostatnim wynagrodzeniem.

Ponadto, zaletą gromadzenia oszczędności w ramach PPE jest także fakt, iż zgodnie z przyjętym dla PPE rozwiązaniem, podatkiem dochodowym od osób fizycznych obciążone są składki, natomiast zyski z zainwestowanych środków oraz przyszłe wypłaty nie są opodatkowane. Wypłaty środków zgromadzonych w PPE nabytych na podstawie rozrządzenia dokonanego przez uczestnika na wypadek śmierci lub w drodze spadku wolne są także od podatku od spadków i darowizn.

RODO w branży mody- artykuł adw. Magdaleny Korol

Czy Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych dotyczy również branży mody? Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, w którym relację RODO -FASHION wyjaśnia adw. Magdalena Korol.

Dowiedz się więcej

Kancelaria reprezentuje inwestora w przymusowym przejęciu udziałów od foundera w portalu internetowym

Kancelaria Snażyk Granicki reprezentowała inwestora w przymusowym przejęciu udziałów od foundera w portalu internetowym zajmującym się sprzedażą towarów w sektorach B2B i B2C. Transakcja oprócz przejęcia udziałów miała na celu rekonstrukcję wierzytelności spółki oraz...

Dowiedz się więcej

Czy RODO to rewolucja? Założenia i nowości Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – Warsztaty.

7 lutego 2018 w Brain Embassy (ul. Postępu 15, Warszawa) odbędą się warsztaty organizowane przez Sieć Przedsiębiorczych Kobiet pt.: „Czy RODO to rewolucja? Założenia i nowości Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych”, które poprowadzą:...

Dowiedz się więcej

Mec. Artur Granicki prelegentem na konferencji „Polscy przedsiębiorcy mówią o…”

Już 20 lutego w Warszawie oraz 6 marca w Krakowie, w ramach konferencji „Polscy przedsiębiorcy mówią o…” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze swoją prelekcję wygłosi mec. Artur Granicki Partner Zarządzający Kancelarii. Zapraszamy do uczestnictwa, zapisów...

Dowiedz się więcej