AKTUALNOŚCI

Reinwestycja w funduszach inwestycyjnych otwartych – istota i zasady

Oszczędzanie w funduszach inwestycyjnych, jak każda forma inwestowania czy oszczędzania środków na rynku kapitałowym, wiąże się z koniecznością ponoszenia określonej kategorii opłat przez uczestników rynku kapitałowego. Zazwyczaj mają one charakter opłat prowizyjnych. Pula środków zainwestowanych przez inwestora w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych doznaje pomniejszenia na skutek opłat uiszczanych na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego danym funduszem, czy też dystrybutora tychże jednostek.

Odnosząc się ściśle do funduszy inwestycyjnych otwartych wskazać należy, iż nabywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych jest związane z koniecznością uiszczenia opłaty manipulacyjnej na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, (która jak wyżej wskazano często przypada w całości lub w części dystrybutorom jednostek). Opłata ta najczęściej naliczana jest, jako % od kwoty środków finansowych wnoszonych do funduszu i może się wahać w zależności od wielkości środków inwestowanych w dany fundusz.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych częstokroć zwalniają inwestorów i uczestników z opłaty manipulacyjnej zwyczajowo pobieranej za nabywane jak i odkupywanie jednostek uczestnictwa. Popularną formą „zwolnienia” uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych z pobieranych opłat manipulacyjnych jest stosowanie tzw. reinwestycji.

Reinwestycja jest procesem nieuregulowanym w ustawie o funduszach inwestycyjnych (dalej: „UFI”). W braku normatywnych wytycznych wynikających z UFI jest, więc kształtowana wyłącznie przez praktykę rynkową, która może się różnić na płaszczyźnie regulacji stosowanych przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Podstawową cechą procesu reinwestycji jest możliwość powtórnego nabycia jednostek uczestnictwa danego funduszu inwestycyjnego otwartego/czy też subfunduszu funduszu parasolowego, z którego wcześniej zostały odkupione, za kwotę wynoszącą maksymalnie wysokość ostatniego odkupienia jednostek uczestnictwa, bez konieczności ponoszenia opłaty manipulacyjnej za nabycie tychże jednostek.

Zazwyczaj uprawnienie to dotyczy sumy wartości odkupionych jednostek uczestnictwa – niezależnie od tego, czy odkupienia dokonano na podstawie jednego czy większej liczby żądań uczestnika. Reinwestycja może być dokonana tylko w czasie określonym w prospekcie informacyjnym danego funduszu. Zazwyczaj jest to okres 90 dni liczony od daty wyceny zlecenia odkupienia do daty wyceny zlecenia nabycia. Jako reinwestycja rozliczane jest pierwsze nabycie zrealizowane na danym rejestrze/subrejestrze od daty odkupienia.

Każda transakcja nabycia, jeśli spełnia powyższe warunki czy też nieco odmienne warunki określone w prospekcie informacyjnym danego funduszu, jest automatycznie uznawana za reinwestycję. Zazwyczaj sposób złożenia zlecenia i rodzaj wpłaty nie mają znaczenia.

Jak wyżej wskazano, reinwestycji podlega kwota do wysokości ostatniego odkupienia. Jeżeli wpłata do danego funduszu/subfunduszu przekracza kwotę wcześniejszego odkupienia, część wpłaty w wysokości kwoty odkupienia uznawana jest za reinwestycję, zaś pozostała część wpłaty traktowana jest, jako zwykłe nabycie, tj. pobierana jest od niej opłata manipulacyjna.

Istotnym jest fakt, iż szczegółowe zasady procesu reinwestycji jak i terminy rozliczania zleceń muszą zostać określone są w Prospekcie informacyjnym danego funduszu inwestycyjnego.

Procesu reinwestycji, nie należy mylić z procesem konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa. Dla przypomnienia proces konwersji jest właściwy dla funduszy inwestycyjnych otwartych, podczas gdy zamiana jest właściwa dla subfunduszy funduszy inwestycyjnych otwartych parasolowych.

W przypadku reinwestycji nie dochodzi, bowiem do jednoczesnego umorzenia i nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu. Dodatkowo w przeciwieństwie do zamiany jednostek uczestnictwa między subfunduszami funduszu inwestycyjnego otwartego parasolowego, reinwestycja nie jest zdarzeniem neutralnym z punktu widzenia podatku dochodowego. Uczestnik jest, bowiem obowiązany do odprowadzenia tzw. podatku Belki (w wysokości 19%) od dochodów osiągniętych z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa. Reinwestycja pozwala, zatem osiągnąć preferencje finansowe wyłącznie w zakresie opłat manipulacyjnych. Dodatkowo, co niezwykle istotne pozwala uczestnikowi na podjęcie przemyślanej decyzji, co do ponownego zainwestowania kapitału w ten sam instrument finansowy, bez konieczności natychmiastowego podejmowania takiej decyzji, jak to ma miejsce w przypadku zamiany czy też konwersji.

RODO w branży mody- artykuł adw. Magdaleny Korol

Czy Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych dotyczy również branży mody? Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, w którym relację RODO -FASHION wyjaśnia adw. Magdalena Korol.

Dowiedz się więcej

Kancelaria reprezentuje inwestora w przymusowym przejęciu udziałów od foundera w portalu internetowym

Kancelaria Snażyk Granicki reprezentowała inwestora w przymusowym przejęciu udziałów od foundera w portalu internetowym zajmującym się sprzedażą towarów w sektorach B2B i B2C. Transakcja oprócz przejęcia udziałów miała na celu rekonstrukcję wierzytelności spółki oraz...

Dowiedz się więcej

Czy RODO to rewolucja? Założenia i nowości Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – Warsztaty.

7 lutego 2018 w Brain Embassy (ul. Postępu 15, Warszawa) odbędą się warsztaty organizowane przez Sieć Przedsiębiorczych Kobiet pt.: „Czy RODO to rewolucja? Założenia i nowości Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych”, które poprowadzą:...

Dowiedz się więcej

Mec. Artur Granicki prelegentem na konferencji „Polscy przedsiębiorcy mówią o…”

Już 20 lutego w Warszawie oraz 6 marca w Krakowie, w ramach konferencji „Polscy przedsiębiorcy mówią o…” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze swoją prelekcję wygłosi mec. Artur Granicki Partner Zarządzający Kancelarii. Zapraszamy do uczestnictwa, zapisów...

Dowiedz się więcej